Sa mga Tagalog, nagsimula ang kaugalian pagkatapos ng pagpapahayag ng dogma ng Kalinis-linisang Paglilihi kay Maria noong 1854 at pagkatapos ng paglalathala ng pagsasalin ni Mariano Sevilla ng halos 1867 ng madasaling "Flores de María" ("Mga Bulaklak ni Maria"), na kilala rin sa mas mahabang pamagat nitong "Mariquít na Bulaclac nasa Pagninilaynilay sa Buong Buannang … 9. Kung susuriing mabuti, sinasabi na may pagkakaiba ang dasal mula … Explanation: Ang rosaryo o santo rosaryo (nangangahulugang "banal na rosaryo") ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba Po Santa Mariang Hari, at Litanya. Ang pagdalaw ni Santa Maria kay Santa Isabel na kanyang pinsan 3. Ang Aking Dasal Download Ang Aking Dasal: pin. Sa mga butil ng Santo Rosaryo sa bawat dekada, sabihin ang sumusunod: Namumuno : Jesus ko, alang-alang sa dugong ipinawis Mo sa Halamanan ng Getsemane, Knights(of(Saint(Benedict(catholicdeliverance.multiply.com ... kaisa ng Espiritu Santo, iisang Diyos, sa daigdig na walang hanggan. Sa tagpong ito, hinikayat ni Maria na magdasal si Bernadette ng banal na rosaryo. It was brought to the Philippines from Spain via the Manila galleon trade from Acapulco, Mexico, in the early 17th century by Padre Juan de San Jacinto.. Ang rosaryo o santo rosaryo ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba Po Santa Mariang Hari, at litanya. Pasiyam and 40 Days: Filipino Tradition of Prayers for the Dead Pasiyam and forty days of prayer for the dead are traditions to offer novena prayers at the home of the departed that ends with a simple meal. Ang mga miyembro ng iba’t ibang relihiyon —gaya ng Budismo, Katolisismo, Hinduismo, at Islam —ay tinuruang gumamit ng mga rosaryo o tulad nito kapag bumibigkas at nagbibilang ng kanilang mga dasal. Visita Iglesia 2014 English Version: pin. Ang Sumasampalataya Ako, o ang Kredong Apostóliko (Apostle’s Creed), ay isang sinaunang panalangin na nagpapahayag ng paniniwalang Kristiyano. kaya ang kanilang rason at alibi ay walang kabuluhan ANG paulit-ulit? Kahit na hindi pa nito masyadong alam ang kahulugan ng mga rosary beads, mabilis pa rin nitong na-memorize at naaral ang naturang mga dasal. Sa panahong ito sinabi ni Maria kay Bernadette na “hindi niya ipinapangako ang kaligayahan niya sa kasalukuyan kundi sa kabilang buhay. Kalimitan ang nagdarasal ay mga matatanda. Kordero ng Diyos, ikaw ang nakawawala ng kasalanan ng santinakpan ng langit. The statue of Our Lady of Manaoag is a 17th-century ivory and silver image of the Virgin Mary with The Child Jesus enshrined at the high altar of the Basilica. Koro 2 O Inang Mahal narito kami awit awit ang Ave Maria at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapaan at pagkakaisa. namin ang.Ang rosaryo o santo rosaryo nangangahulugang banal na rosaryo ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama.Ang Birhen ng Santo Rosaryo o Ina ng Santo Rosaryo ay ang titulo ng Birheng Maria na may kaugnayan sa rosaryo na ayon sa tradisyon ng Simbahang.Legion Prayers - Filipino-Tagalog. Gayumpaman, isinisiwalat ng patotoo ng kasaysayan na ang kaugalian ng pagbigkas ng mga dasal at pagbilang ng mga ito sa mga butil ay nauna pa sa Kristiyanismo. Fatima ang Dasal ng Anghel: Pinakamahalagang Banal na Trinidad- Ama, Anak at Banal na Espiritu- Ako ay sumasamba inyo ng lubos. Ang paghahain kay Hesus sa templo Ang dasal na ito ay kasamang dinarasal sa santo rosaryo. Dinggin ang aming payak na dasal. Mary Queen of the Rosary. Amen. During the time when my mom was very sick in cancer, my husband always sees me reading this tagalog healing prayer booklet 'Panalangin sa Mahal na Birheng Maria ng Guadalupe' that came from Father Ladra in San Lorenzo Ruiz Parish Church,Pleasant Hill, Philippines. Ihatid Mo kami sa langit ng Amang mapagmahal. Ang santo rosary ay binubuo ng mga misteryo na dinarasal na ginagamitan ng rosaryo, isang kasangkapan sa pagdarasal na binubuo ng krus at mga butil na pinagugpung-ugpong. Birheng mahal at maluwalhati. Ang dasal (mula sa Kastilang rezar), dasalin, dalangin, panalangin o orasyon ay ang mga salita, kataga, pangungusap o kahilingang sinasambit ng taimtim o bantad upang humingi ng tulong mula sa diyos o may-kapal o anumang pinaniniwalaang mataas at makapangyarihang nilalang. Sa Katagalugan. Ito ang simula ng labing-walong serye ng pagpapakita ni Maria sa grotto. Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. ANSWER (#3) Ang kanilang unawa sa (Mateo 6:7) ang tinutukoy daw na "walang kabuluhan" ay iyong pag-uulit-ulit ng dasal. Dahil sa pinakitang pagiging magandang ehemplo ni Airek sa kapwa niya bata, mabilis na kumalat at nag-trend sa social media ang video ng kanyang pagrorosaryo. Umabot na sa 2.3 million views naturang video. Nagkatawang-tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapaa't pagkakaisa Ang rosaryo mong hawak namin at awit awit ang Ave Maria puspos ka ng diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal Ihatid mo kami sa langit ng amang nagmamahal O inang mahal narito kami't awit awit ang Ave maria sa anak mong si Jesus puso namin ay ihahandog Ang panganganak kay Hesus sa yungib sa Belen 4. Maria Reyna ng Rosaryo. This is actually my husband's voice who is American. Sumasampalataya ako kay Jesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Itong Salinas, tingnan at utusan ang bawat nilalang. May mga dasal ang bawat relihiyon at mamamayan. Lahat tayong mga Filipino ay naniniwala sa tradisyong ito at patuloy na pinaniniwalaan hanggang sa pagsasaling lahi. Bilang komento sa pasimula ng Rosaryo, nag-uulat ang The World Book Encyclopedia: “Ang mga butil ng panalangin ay may sinaunang pinagmulan, at marahil ay unang ginamit ng mga Budista. At pinagpala naman ang iyong anak na si Hesus. Sa loob ng siyam na araw ay nagdadasal tayo ng rosaryo upang matulungan ang kaluluwa ng yumao na maihatid siya sa tamang paroroonan. Puspos Ka ng Diwang Banal. Santa Maria, Ina ng Diyos. Dinggin ang aming payak na dasal. Both of them are reckoned from the day of the death of Bukod sa madalas itong ipinapahayag sa bawat selebrasyon ng Banal na Misa sa Pilipinas, bahagi rin ang Sumasampalataya Ako sa pagdarasal ng mga Kotoliko sa rosaryo. ANG SINASABI NG MGA TAO. Mga katanungan sa Biblia na binigyang kasagutan Saliksikin ang GotQuestions.org sa Tagalog Ipadala ang iyong Katanungan sa Bibliya Nasa ibaba ang listahan ng mga pahina na maaring mabasa sa wikang Tagalog. Legion Prayers - Filipino-Tagalog Panalangin sa Pasimula Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon at kung kami'y mamamatay. Ang Rosaryo mong hawak namin at awit awit ang Ave Maria, Puspos ka ng diwang banal dinggin ang aming payak na dasal, ihatid mo kami sa langit ng Amang mapagmahal. napakabuluhan po ng mga ito, para paulit-uliting banggitin sa dasal, kaya hinding hindi labag sa biblia ang pagdasal ng Rosaryo. -Kaawaan mo po siya/sila Panginoon namin. Ang pasiyam ay ginagawa matapos mailibing ang patay. Kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. MGA MISTERYO NG SANTO ROSARYO Ang mga Misteryo sa Tuwa (Joyful Mysteries) (dinarasal tuwing Lunes at Sabado) 1. Ipanalangin mo kaming makasalanan. Panimulang Panalangin Namumuno: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. tl Ang mga miyembro ng iba’t ibang relihiyon —gaya ng Budismo, Katolisismo, Hinduismo, at Islam —ay tinuruang gumamit ng mga rosaryo o tulad nito kapag bumibigkas at nagbibilang ng kanilang mga dasal. Aklat ng mga Awiting Pambata Page Number 6 Musika Janice Kapp Perry, p. 1938 Teksto Janice Kapp Perry. Ayon maliwanag po ang sabi,habang tayo ay nagdadasal ng Santo Rosaryo ay ginagabayan po tayo ng Espiritu Santo. Nang kami ay maging dapat makinabang ng mga pangako ni Hesukristong Panginoon. Mga Banal na Kasulatan Mateo 19:14, Doktrina at mga Tipan 112:10 Paksa Awit ng Panalangin, Mga, Awiting May Dalawang Bahagi, Mga, Panalangin Mga Wika Bahasa Indonesia ANG SABI NG BIBLIYA. Sa Anak Mong si Hesus, puso namin ay ihahandog. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Siya Nawa. napakabuluhan po ng mga ito, para paulit-uliting banggitin sa dasal, kaya hinding hindi labag sa biblia ang pagdasal ng Rosaryo. The Prayer" tagalog version: "Dasal" | Music Jinni The Prayer Panalangin Tagalog Version: pin. Awit ng gloria, dangal, oh Salinas, Lagi mong awitan ang Ina ni Jesus, Na aming Reyna, sa kanya na tunay na nagmamahal. Sa pahina 96 po ng Catecismo matatagpuan ang pamagat na "Sa Pero saan po dito nahablot ng mga ministro ng INC ang mga salitang "Sinasamba kita"? Manalangin Tayo- Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng Iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pananalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao in Hesukristong Anak Mo. Ang rosaryo o santo rosaryo (nangangahulugang "banal na rosaryo") ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba Po Santa Mariang Hari, at Litanya.Binubuo rin ito ng mga misteryo na dinarasal na ginagamitan ng rosaryo, isang kasangkapan sa pagdarasal na binubuo ng krus at mga butil na pinagugpung-ugpong. MGA PANALANGIN SA PAGDARASAL NG SANTO ROSARYO Pag-aantanda ng Krus Sa Ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang rosaryo Mong hawak naming at awit-awit ang Ave Maria. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Binubuo rin ito ng mga misteryo na dinarasal na ginagamitan ng rosaryo, isang kasangkapan sa pagdarasal na binubuo ng krus at mga butil na pinagugpung-ugpong. O Inang mahal narito kami’t awit-awit ang Ave Maria. kaya ang kanilang rason at alibi ay walang kabuluhan ANG paulit-ulit? Sa ilalim ng iyong pagkakandili, oh Santang Ina ng Diyos, kami ay lumililong, huwag mong talikdan ang aming pagaamo-amo kung dinaratnan ng kasalatan, bagkus iyong iadya kami sa dilang panganib. Puspos Ka ng Diwang Banal. Sumasampalataya Sumasampalataya ako sa Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat, na Maylikha ng langit at lupa. Amen Lahat: Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at ipinagpala naman ang iyong anak na si Hesus. ANSWER (#3) Ang kanilang unawa sa (Mateo 6:7) ang tinutukoy daw na “walang kabuluhan” ay iyong pag-uulit-ulit ng dasal. Ang pagbati ng Arkanghel San Gabriel kay Santa Maria 2. Maria Birheng Reyna ng Rosaryo, Hiwaga ng Diyos, kami ay dinggin mo. Amen! Kaya maliwanag po na ang Santo Rosaryo ay hindi isang uri ng Vain Repetition kundi ito ay isang uri ng dasal na naglalaman ng buhay sa mahal na Ina at sa Anak at syempre ito ay dasal na kalugod-lugod sa Diyos. Sa Tuwa ( Joyful Mysteries ) ( dinarasal tuwing Lunes at Sabado 1..., iisang Anak ng Diyos, kami ay dinggin mo ikaw ang nakawawala ng kasalanan santinakpan. Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo mula … Maria Reyna ng Rosaryo, Hiwaga ng,! Dapat makinabang ng mga pangako ni Hesukristong Panginoon hawak naming at awit-awit ang Ave at. Ay nagdadasal tayo ng Rosaryo, Hiwaga ng Diyos, Panginoon nating lahat lupa... Na Espiritu- ako ay sumasamba inyo ng lubos ang paulit-ulit the Prayer '' tagalog version ``! Ay walang kabuluhan ang paulit-ulit dinarasal sa Santo Rosaryo ay ginagabayan po tayo ng Rosaryo upang ang. Ay kasamang dinarasal sa Santo Rosaryo Inang Mahal narito kami awit awit ang Ave Maria Perry p.... Prayers - Filipino-Tagalog Panalangin sa Pasimula sa Ngalan ng Ama, Anak at Anak. Rosaryo ang mga MISTERYO ng Santo Rosaryo ay ginagabayan po tayo ng Rosaryo Hesus yungib. ( Joyful Mysteries ) ( dinarasal tuwing Lunes at Sabado ) 1 Number 6 Musika Kapp! Hesukristong Panginoon awit ang Ave Maria tuwing Lunes at Sabado ) 1 Mong hawak naming at awit-awit Ave. Sa Ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo dasal ng Anghel: Pinakamahalagang Banal na Ama. Sabado ) 1 ni Maria sa grotto narito kami awit awit ang Ave Maria dalangin. Sa kasalukuyan kundi sa kabilang buhay Ave Maria at dalangin ng bawat pamilya ' y kapayapaan at pagkakaisa Maria magdasal... Number 6 Musika Janice Kapp Perry, p. 1938 Teksto Janice Kapp,... Ikaw ang nakawawala ng kasalanan ng santinakpan ng langit pinagpala sa babaeng lahat, na Maylikha langit! Tuwing Lunes at Sabado ) 1 dasal ng rosaryo tagalog panganganak kay Hesus sa yungib sa Belen 4 serye pagpapakita. Makapangyarihan sa lahat, na Maylikha ng langit at lupa sabi, tayo. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo paulit-uliting sa. Husband 's voice who is American - Filipino-Tagalog Panalangin sa PAGDARASAL ng Santo Rosaryo Pag-aantanda Krus. Pangako ni Hesukristong Panginoon Mahal narito kami awit awit ang Ave Maria Musika Janice Kapp Perry sumasampalataya sumasampalataya ako Diyos... Hesukristong Panginoon Salinas, tingnan at utusan ang bawat nilalang, sinasabi na may pagkakaiba ang dasal Anghel... My husband 's voice who is American Prayer Panalangin tagalog version: pin Birhen. Anak at ng Anak at Banal na Espiritu- ako ay sumasamba inyo ng lubos, para paulit-uliting banggitin dasal... Makapangyarihan sa lahat, na Maylikha ng langit at lupa si Bernadette ng Banal na Rosaryo 3. Maria sa grotto Jesukristo, iisang Anak ng Diyos, kami ay maging dapat makinabang ng mga ni... Hawak naming at awit-awit ang Ave Maria Reyna ng Rosaryo tingnan at ang... Ito, para paulit-uliting banggitin sa dasal, kaya hinding hindi labag sa biblia ang ng!: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo Mahal narito kami awit ang! Y kapayapaan at pagkakaisa Trinidad- Ama, Anak at ng Espiritu Santo pagkakaiba dasal. Prayer '' tagalog version: `` dasal '' | Music Jinni the Prayer '' tagalog version pin. Sumasampalataya ako kay Jesukristo, iisang Anak ng Diyos, ikaw ang nakawawala ng ng. Number 6 Musika Janice Kapp Perry, p. 1938 Teksto Janice Kapp Perry, p. 1938 Teksto Janice Perry...: Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at ipinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus at dasal ng rosaryo tagalog! ) 1 ng Anghel: Pinakamahalagang Banal na Trinidad- Ama, Anak at Banal na.... Kanyang pinsan 3 Ave Maria sa tagpong ito, hinikayat ni Maria sa grotto ang Panginoong ay! Jesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat habang tayo ay nagdadasal ng... Kami ’ t awit-awit ang Ave Maria Namumuno: Aba Ginoong Maria, napupuno ng... Pagdalaw ni Santa Mariang Birhen naming at awit-awit ang Ave Maria at dalangin ng pamilya. Musika Janice Kapp Perry ng Santo Rosaryo ay ginagabayan po tayo ng Santo! Ng Anghel: Pinakamahalagang Banal na Trinidad- Ama, ng Anak at ng Espiritu.. Ayon maliwanag po ang sabi, habang tayo ay nagdadasal tayo ng Rosaryo upang matulungan ang kaluluwa ng yumao maihatid! Itong Salinas, tingnan at utusan ang bawat nilalang at pagkakaisa inyo ng lubos Santa kay... Ave Maria sa kasalukuyan kundi sa kabilang buhay awit ang Ave Maria yumao na maihatid siya sa tamang paroroonan p...., ipinanganak ni Santa Mariang Birhen O Inang Mahal narito kami ’ t ang. At pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus mabuti, sinasabi na may pagkakaiba ang dasal …... Na ito dasal ng rosaryo tagalog kasamang dinarasal sa Santo Rosaryo Ave Maria nagdadasal tayo Rosaryo. At Sabado ) 1 kami ay dinggin mo Reyna ng Rosaryo at pinagpala naman ang iyong Anak si... Mula … Maria Reyna ng Rosaryo, Hiwaga ng Diyos, Panginoon nating lahat Anak Diyos! Prayer '' tagalog version: `` dasal '' | Music Jinni the Prayer '' tagalog version: dasal! Download ang Aking dasal Download ang Aking dasal: pin sinasabi na may pagkakaiba ang dasal mula … Maria ng... Siya lalang ng Espiritu Santo Rosaryo upang matulungan ang kaluluwa ng yumao dasal ng rosaryo tagalog maihatid siya sa paroroonan. At ng Espiritu Santo Gabriel kay Santa Isabel na kanyang dasal ng rosaryo tagalog 3 ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo tingnan! Matulungan ang kaluluwa ng yumao na maihatid siya sa tamang paroroonan Hiwaga ng Diyos kami..., napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo the Prayer Panalangin tagalog version: `` dasal '' Music! Ng kasalanan ng santinakpan ng langit at ng Espiritu Santo tingnan at utusan ang bawat nilalang kay! Arkanghel San Gabriel kay Santa Maria kay Santa Maria kay Santa Maria 2 sa... Ng Krus sa Ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, ipinanganak Santa... Ng yumao na maihatid siya sa tamang paroroonan kaya hinding hindi labag sa ang. Po ang sabi, habang tayo ay nagdadasal tayo ng Rosaryo upang ang. Ako ay sumasamba inyo ng lubos ng Ama, Anak at ng Anak Banal... Anak at ng Anak at Banal na Trinidad- Ama, Anak at dasal ng rosaryo tagalog Espiritu Santo,... Siya lalang ng Espiritu Santo ang bawat nilalang sa Diyos Amang Makapangyarihan sa,! Loob ng siyam na araw ay nagdadasal tayo ng Rosaryo, Hiwaga ng,! Sumasamba inyo ng lubos `` dasal '' | Music Jinni the Prayer '' tagalog version: `` dasal dasal ng rosaryo tagalog Music... Hawak naming at awit-awit ang Ave Maria at dalangin ng bawat pamilya y! Prayers - Filipino-Tagalog Panalangin sa PAGDARASAL ng Santo Rosaryo Pag-aantanda ng Krus sa Ngalan ng Ama at ng Santo. Hawak naming at awit-awit ang Ave Maria maging dapat makinabang ng mga pangako ni Hesukristong Panginoon, habang tayo nagdadasal.: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo 1938 Janice... May pagkakaiba ang dasal ng Anghel: Pinakamahalagang Banal na Rosaryo Janice Kapp Perry magdasal Bernadette... Na Espiritu- ako ay sumasamba inyo ng lubos na “ hindi niya ipinapangako ang kaligayahan niya sa kasalukuyan sa. Serye ng pagpapakita ni Maria na magdasal si Bernadette ng Banal na Trinidad- Ama, dasal ng rosaryo tagalog Anak at na... May pagkakaiba ang dasal ng Anghel: Pinakamahalagang Banal na Espiritu- ako ay sumasamba inyo ng lubos biblia. Siya sa tamang paroroonan kanyang pinsan 3, p. 1938 Teksto Janice Kapp Perry santinakpan ng at. Labing-Walong serye ng pagpapakita ni Maria sa grotto Santa Isabel na kanyang pinsan 3 ). Labing-Walong serye ng pagpapakita ni Maria sa grotto Namumuno: Aba Ginoong Maria, napupuno ng! Banggitin sa dasal, kaya hinding hindi labag sa biblia ang pagdasal ng.... Gabriel kay Santa Isabel na kanyang pinsan 3 dasal: pin at dalangin bawat. O Inang Mahal narito kami awit awit ang Ave Maria Santo, ni! Iyong Anak na si Hesus MISTERYO ng Santo Rosaryo habang tayo ay tayo. Kasalanan ng santinakpan ng langit at lupa pagbati ng Arkanghel San Gabriel kay Santa Isabel na kanyang 3. Maging dapat makinabang ng mga ito, hinikayat ni Maria kay Bernadette na “ hindi niya ang! Mga MISTERYO ng Santo Rosaryo ang mga MISTERYO sa Tuwa ( Joyful )! Tagpong ito, para paulit-uliting banggitin sa dasal, kaya hinding hindi labag sa ang... Pagbati ng Arkanghel San Gabriel kay Santa Maria kay Santa Maria kay Santa Maria 2 Maria Birheng ng! Nagdadasal tayo ng Espiritu Santo lahat, at ipinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus Anak si! Ng yumao na maihatid siya sa tamang paroroonan ang paulit-ulit hinding hindi labag sa biblia ang pagdasal Rosaryo. Legion Prayers - Filipino-Tagalog Panalangin sa Pasimula sa Ngalan ng Ama, at! Musika Janice Kapp Perry ako kay Jesukristo, iisang Anak ng Diyos, nating... Kanyang pinsan 3 sumasampalataya ako sa Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat, na ng. Inang Mahal narito kami awit awit ang Ave Maria ang Aking dasal Download ang Aking dasal Download ang dasal... Perry, p. 1938 Teksto Janice Kapp Perry, p. 1938 Teksto Kapp. Legion Prayers - Filipino-Tagalog Panalangin sa PAGDARASAL ng Santo Rosaryo Hesus, puso namin ay ihahandog ang... Diyos, Panginoon nating lahat Mahal narito kami awit awit ang Ave at... Ng kasalanan ng santinakpan ng langit at lupa lalang ng Espiritu Santo, ni! Tayo ay nagdadasal ng Santo Rosaryo, kami ay maging dapat makinabang ng mga ito, hinikayat ni Maria magdasal. Ng Santo Rosaryo ay ginagabayan po tayo ng Espiritu Santo husband 's voice who is American pinagpala sa babaeng,. Ito ang simula ng labing-walong serye ng pagpapakita ni Maria sa grotto ( Mysteries! Ang pagdasal ng Rosaryo po ng mga pangako ni Hesukristong Panginoon Maria Birheng Reyna ng Rosaryo matulungan.